10. Na ile wiarygodny jest test Personality I.D.®?

Rezultaty części osobowości Personality I.D.® zostały zestawione z wynikami pomiarów osobowości testu Career Direct®.
Istnieją silne korelacje pomiędzy czynnikami Personality I.D. oraz podobnymi czynnikami bardzo solidnie zwalidowanego Career Direct co dostarcza dowodów na walidacyjną konvergencję. Grupa 571 osób wykonała zarówno Personality I.D. jak i skorzystała z Career Direct innego narzędzia wyprodukowanego przez Crown Financial Ministries. Czynniki Personality I.D. zostały skorelowane z odpowiednimi czynnikami pomiaru osobowości stosowanymi w teście Career Direct (Dominacja, Ekstrawersja, Zaangażowanie, Systematyczność, Ryzykowność, Innowacyjność, oraz Stres) przy użyciu skali Likerta 1 do 5 lub skali ciągłej. Czynniki Personality I.D. D/A (Dyrektywny/Adaptywny, I/Z (Interaktywny/Zdystansowany), S/O (Solidarny/Obiektywny) i C/N (Celujący/Niekonwencjonalny) znacząco są skorelowane z czynnikami Career Direct Dominacja, Ekstrawertyzm, Zaangażowanie i Systematyczność współczynniki korelacji wynoszą odpowiednio .59, .64, .46, oraz .52. Różnice pomiędzy sposobami pomiaru stosowane w obu kwestionariuszach osobowości (wybór wymuszony vs. skalowanie Likerta) oraz różnice w definicjach poszczególnych czynników prawdopodobnie nieco obniżyły podane wyżej współczynniki korelacji.