10. Колко валиден е Personality I.D.®?

Резултатите от личностната част на Personality I.D.® са валидирани спрямо личностните фактори на Career Direct®..
Като цяло връзката между факторите на Personality I.D. и сходни фактори от друго валидирано личностно изследване (Career Direct личностно излседване част от Complete Guidance System) са доказателство за конвергентна валидност. И Personality I.D., и Career Direct Guidance System (само частта за личността) на Crown Financial Ministries са администрирани на 571 души. Факторите на Personality I.D. съответстват на личностните фактори на Career Direct (доминиране, екстровертност, съчувствие, съвестност, авантюризъм, иновации и стрес), като използват 1 до 5 Likert или непрекъсната скала. Факторите на Personality I.D. У/А (управляващ/адаптивен), В/Р (взаимодействащ/резервиран), П/О (подкрепящ/обективен) и С/Н (съвестен/неконвенционален) значително се съотнасят с факторите на Career Direct доминиране, екстровертност, съчувствие и съвестност с кеофициент на съответствие .59, .64, .46, и .52. Разликите във формата между личностните изследвания (принуден избор срещу скалата Likert), както разликите в дефинициите на факторите вероятно са намалили съответствието между факторите на тези изследвания.