10. Hoe geldig is Personality I.D.®?

Die resultate van die persoonlikheidsgedeelte van Personality I.D.® is gevalideer teen die persoonlikheidsfaktore van Career Direct®.
Oor die algemeen verskaf die korrelasies tussen die faktore van die Personality I.D. en soortgelyke faktore van ander gevalideerde persoonlikheidsinventarisse (die Career Direct Personality Inventory-gedeelte van die Complete Guidance System) bewyse van konvergente geldigheid. Die Personality I.D. sowel as Crown Financial Ministries se Career Direct Guidance System (slegs die afdeling oor persoonlikheid) is by 571 individue afgeneem. Die Personality I.D.-faktore is gekorreleer met die persoonlikheidsfaktore van Career Direct (Dominansie, Ekstraversie, Medelye, Nougesetheid, Avontuurlustigheid, Innovering, en Stres) deur ʼn Likert-skaal van 1 tot 5 of ʼn kontinue skaal te gebruik. Personality I.D. se D/A- (Rigtinggewend/Aanpasbaar; Directing/Adapting), I/R- (Interaktief/Terughoudend; Interacting/Reserved), S/O- (Ondersteunend/Objektief; Supportive/Objective) en C/U- (Nougeset/Onkonvensioneel; Conscientiousness/Unconventional) faktore het beduidend gekorreleer met die Career Direct-faktore van Dominansie, Ekstraversie, Medelye en Nougesetheid, met korrelasiekoëffisiënte van .59, .64, .46, en .52 onderskeidelik. Formaatverskille tussen die persoonlikheidsinventarisse (gedwonge keuse vs. Likert-skaal) saam met verskille in faktordefinisies het waarskynlik die korrelasies tussen die faktore van hierdie inventarisse verlaag.